Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of reparatiewerkzaamheden door J.Beenen Installatiebedrijf, gevestigd te Havelte, hierna te noemen “Beenen”, aangegaan.

1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van onze algemene voorwaarden.

1-3 Bijzondere van onze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.

2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2-2 De opgegeven prijzen gelden voor levering af winkel, werkplaats of magazijn, inclusief omzetbelasting en exclusief emballage.

2-3 Gegevens in drukwerken verstrekt door Beenen zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden Beenen niet.

Artikel 3 Emballage.

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Beenen.

Artikel 4 Overeenkomst.

4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en/of reparatie-werkzaamheden wordt eerst bindend voor Beenen door zijn schriftelijke/ mondelinge bevestiging.

4-2 Elke met ons aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat ons van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te onzer beoordeling.

4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht, kleur enz., zomede gegevens in drukwerken, catalogi, tekeningen, afbeeldingen e.d. door ons bij de aanbieding verstrekt, zijn voor ons niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

4-4 Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen en opdrachten is voor de opdrachtgever.

Artikel 5 Prijzen.

5-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen tegen gereed produkt.

5-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten,omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.

5-3 De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal dienen te geschieden, gelijk met de hoofdsom.

Artikel 6 Aanbetaling.

Beenen is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van Beenen de overeenkomst wordt ontbonden heeft de koper het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 7 Leveringstermijnen en plaats van aflevering.

7-1 Levering geschiedt af winkel, werkplaats of magazijn, ter keuze van Beenen.

7-2 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.

7-3 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Beenen zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

7-4 Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7-5 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 8 Transportrisico.

8-1 Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de opdrachtgever.

8-2 Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, brand en waterschade, diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door goederen geleden.

8-3 Bij aankomst der goederen dient de opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien als dan blijkt dat schade aan goederen of materialen is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van schadevergoeding te treffen.

Artikel 9 Annuleren.

9-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door ons reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Voorts zal hij ons bij wege van schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht ons te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering der opdracht en/of weigering der goederen.

9-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behouden wij ons alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Beenen binden de laatste niet, voor zover ze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen prokuratie hebben.

Artikel 11 Verplichtingen van de opdrachtgever.

11-1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Beenen tijdig kan beschikken over:

de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen( zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), één en ander op aanwijzing van Beenen.
over het terrein, het water, of de weg, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd.
over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.
over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.

11-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

11-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

11-4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door faktoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Beenen voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 12 Meer- en minderwerk.

12-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk of mondeling is overeengekomen.

12-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

12-3 Door Beenen te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

12-4 De toepasselijkheid van het in artikel 1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 Materialen.

13-1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

13-2 Goederen die Beenen tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen, onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.

Artikel 14 Aansprakelijkheid.

14-1 Beenen is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direkt of indirekt gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

14-2 Beenen is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van ons of van hen, die door ons te werk zijn gesteld op de aan ons opgedragen werk(en).

14-3 Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.

14-4 Beenen zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden.

14-5 Bij het uitvoeren van door ons aangenomen werk, zijn wij nimmer aansprakelijk voor ontstane beschadigingen aan datgene wat direkt ligt naast of een geheel uitmaakt met het deel, dat door ons is aangenomen ( zoals schade aan aangrenzende binnenmuren, buitenmuren, tegelwerk etc.). Ook zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige, waar dan ook ontstane schade, die door of tijdens het verwijderen van hetgeen door ons moest worden vervangen, is opgetreden.

14-6 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor eisen, gesteld door overheid en/of organisaties/instellingen belast met de toezicht op de bouw en/of bouwvoorschriften/bouwvergunningen of andere eisen gesteld door de overheid, welke verband houden met de opdracht, respectievelijk het daarop betrekking hebbende meerwerk, zoals dit door de opdrachtgever of diens wettelijke vertegenwoordiger voor tijdens of na het verstrekken daarvan aan ons zijn gegeven.

Artikel 15 Overmacht.

Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Beenen of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Beenen, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Beenen, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor ons overmacht op, die ons ontheffen van onze verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welk aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Wij zijn in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te onzer eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 16 Oplevering.

16-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Beenen dit de opdrachtgever schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde en geïnstalleerde in gebruik heeft genomen.

16-2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke Beenen niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of ander bijzondere omstandigheden zoals in artikel 15 geregeld.

Artikel 17 Garantie.

17-1 Door ons geleverde goederen en produkten alsmede nieuwe onderdelen, worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven zogenaamde fabrieksgarantie.

17-2 Door ons uitgevoerde reparaties worden door ons gegarandeerd in overeenstemming met hetgeen wij bij de aanvaarding der reparatie-opdracht omtrent het te verwachten resultaat hebben meegedeeld.

17-3 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming korresponderend gebruik van de geleverde goederen en/of materialen.

Artikel 18 Reklame.

18-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. oplevering van het werk, de goederen c.q. het werk grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Beenen terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag der levering c.q. oplevering Beenen wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reklame.

18-2 Wij dienen in staat te worden gesteld ingediende reklames te kontroleren.

18-3 Indien de reklame naar ons oordeel juist is, zullen wij te onzer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de faktuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Wij zijn niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

18-4 Reklames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

Artikel 19 Risico bij reparatie.

Bij ons in reparatie gegeven goederen zijn tegen brand verzekerd. Bij schade of verlies ten gevolge hiervan zal door ons nimmer meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat wij ter zake van schade aan of verlies van de betrokken goederen van onze assuradeur zullen ontvangen. Met name zal een eventuele aftrek (nieuw voor oud) ten laste van de opdrachtgever resp. bewaargever komen.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud.

20-1 Zolang Beenen geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van Beenen.

20-2 Het eigendomsvoorbehoud van Beenen blijft bestaan indien deze uit andere hoofde nog enige vordering op de opdrachtgever heeft.

20-3 Wij hebben het recht deze goederen terug te vorderen en tot ons te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

20-4 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeve van derden b.v. bankinstellingen door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding.

21-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat dus enige ingebrekestelling vereist is.

21-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zullen wij ingeval van wanprestatie ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel, of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze.

21-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Beenen eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die wij op de opdrachtgever hebben, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22 Retentierecht.

Wanneer Beenen goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 23 Betaling.

23-1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na indiening der nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, waarbij voor Beenen het recht ex artikel 1191 B.W. onverlet blijft.

23-2 Beenen is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending der fakturen.

23-3 Beenen is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.

23-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van fl. 75,00; Uit het enkele feit dat Beenen zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 24 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van Beenen, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover deze daartoe wettelijk bevoegd is.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt op 12 augustus 1985, sindsdien niet meer gewijzigd, en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 645.